"สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย" เดินหน้าชูสโลแกน "SME ไทย อยู่รอด อยู่เป็น อยู่เย็น และอยู่ยาว" พร้อมดัน 10 ภารกิจ เร่งฟื้นธุรกิจ SME กระตุ้น GDP ประเทศไทย

     แสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เปิดเผยหลังรับต่ำแหน่งประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยว่า ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจส่งผลให้ GDP SME ของประเทศลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ SME ซึ่งเป็นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยในฐานะที่เป็นองค์กรตัวแทนภาคเอกชนของ SME ทั่วประเทศจึงต้องร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างระบบนิเวศน์ธุรกิจเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากด้วยการขับเคลื่อนธุรกิจ SME ให้เติบโตภายใต้สโลแกน "อยู่รอด อยู่เป็น อยู่เย็น และอยู่ยาว"

     สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยได้นิยามคำว่า "อยู่รอด" หมายถึง การประคองธุรกิจให้สามารถอยู่ได้ในยุควิกฤต เศรษฐกิจแบบนี้โดยการช่วยเหลือให้เขาได้เข้าถึงมาตรการความช่วยเหลือของรัฐและแนวทางต่างๆ ที่สมาพันธ์ฯ จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเพื่อให้พ้นจากวิกฤตที่เกิดขึ้น

     ส่วนคำว่า "อยู่เป็น" คือ สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจหรือเพื่อยกระดับขีดความสามารถให้สูงขึ้น

     และ "อยู่เย็น" คือ การไม่ทำสิ่งใดเกินตัว พอประมาณ มีเหตุผล และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับธุรกิจโดยน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาล 9 มาใช้ดำเนินธุรกิจ

     สุดท้ายคือ "อยู่ยาว" หมายถึง ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง โดยไม่ผิดต่อหลักจริยธรรมและคุณธรรม ที่สำคัญต้องมีกัลยาณมิตรที่ดีมาเป็นที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ซึ่งสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย พร้อมที่จะเคียงข้างผู้ประกอบการทุกท่าน

     ทั้งนี้การจะบรรลุถึงขั้นอยู่ยาว จำเป็นต้องขับเคลื่อน 10 ภารกิจให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งภารกิจดังกล่าวได้แบ่งเป็น 5 ด้านหลัก คือ ด้านความรู้ ด้านทุน ด้านการตลาด ด้านเครือข่าย และด้านกระบอกเสียง mSMEs

     สำหรับด้านแรกคือ ด้านความรู้ เรามุ่งเน้นการสร้างเครือข่าย SME สร้างสรรค์ และส่งเสริม SME ให้สร้างนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ สามารถเชื่อมโยงทุนนวัตกรรม SME หรืองานวิจัย เชิงพาณิชย์สู่ประโยชน์ของ SME ซึ่งนี่คือภารกิจแรกจาก 10 ภารกิจหลัก

     ส่วนด้านที่สองคือ ด้านทุน มีหน้าที่ในการหาช่องทางแหล่งทุน SME ต้นทุนต่ำให้กับธุรกิจ SME ทำ Pre-Scoring ตรวจสอบสุขภาพธุรกิจ ประเมินขีดความสามารถทางธุรกิจ รวมไปถึงการให้ความรู้ในเรื่องการจัดทำมาตรฐานบัญชีเดียว

     ด้านที่สามคือเรื่อง การตลาด ซึ่งมี 3 ภารกิจ สำคัญคือ ผลักดันแพลตฟอร์มออนไลน์ Star Market ที่ได้รับการสนับสนุนจากทางสสว. เพื่อให้ผู้ประกอบการได้นำสินค้าออกขายบนโลกออนไลน์ ภารกิจต่อมาคือ ของดี SME ไทย เป็นการค้นหาสินค้าและบริการ SME จากทั้ง 77 จังหวัดเพื่อเป็นการ ช่วยเหลือและสนับสนุนสินค้าและบริการ SME ภารกิจสุดท้ายของกลุ่มนี้คือ SME Thai Awards เป็นการคัดสรรสินค้าดี และบริการมีคุณภาพของแต่ละจังหวัดเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ เชิดชู ยกย่องผู้ประกอบการ Start up และ SME Thai ที่มีศักยภาพในการปรับเปลี่ยนธุรกิจให้สอดคล้องกับตลาดซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดี

     “นอกจาก 3 ภารกิจนี้แล้วทางสมาพันธ์ยังได้ดำเนินการ 6e ซึ่งเป็นการพัฒนานวัตกรรม 6 ด้าน ดังนี้ e-Member e-Wallet e-Payment e-Commerce e-Catalog และ e-Event เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมสมาชิกของเราที่มีนับแสนคนจากทั่วประเทศให้สามารถค้าขายบนโลกออนไลน์ได้ทั้งระบบ"

     ด้านที่สี่คือ ด้านเครือข่าย ซึ่งมีภารกิจสำคัญ 3 เรื่อง คือ Young SME Thai ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายร่วมกับมหาวิทยาลัย สถาบันวิทยาลัยชุมชน โรงเรียน กศน. เพื่อสร้างงานและส่งเสริมการสร้าง ผู้ประกอบการใหม่ ให้กับน้องๆ ที่ต้องการมีธุรกิจเป็นของตนเอง ภารกิจเรื่องที่ 2 คือการขยายฐานสมาชิก ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากในการสร้างเครือข่ายลงในแต่ละอำเภอเพื่อที่จะส่งผ่านข่าวสาร ความช่วยเหลือไปยังผู้ประกอบการ SME ในแต่ละอำเภอซึ่งตอนนี้เราได้พัฒนาการรับสมัครสมาชิกโดยใช้ระบบ e-Member ซึ่งสะดวก รวดเร็วและไม่มีค่าใช้จ่าย ภารกิจเรื่องสุดท้ายในกลุ่มนี้คือ อาชีวะปลามังกร คือการพัฒนาน้อง อาชีวะซึ่งเป็นกำลัง สำคัญของประเทศในยุคปัจจุบันให้มีความเป็นนวัตกร ตามแนวทางที่ว่า นวัตกรอาชีวะ สร้างเศรษฐกิจชาติ

     ด้านสุดท้ายคือ กระบอกเสียง mSMEs ซึ่งภารกิจสำคัญ 2 เรื่องคือ ทนายอาสา SME ซึ่งจะมีหน้าที่ให้ความรู้ทางกฎหมายให้กับ SME เสนอแก้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อ SME ภารกิจที่สองคือ สร้าง เครือข่ายสื่อมวลชน mSMEs เพราะ พี่น้องสื่อมวลชนคือองค์กร สำคัญที่จะเป็นกระบอกเสียงนำพาข่าวสาร ของ SME ไทย ไปสู่หน่วยงานภาครัฐเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อการแก้ไขปัญหาบนความเป็นจริง

     “สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ยินดีที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย” แสงชัย กล่าว